Novinky

Vzdělávací hub a digitální zdroje

V rychle se vyvíjejícím prostředí digitální komunikace a technologického pokroku se Netiquette+ stal inovativním a strategickým projektem, který je v souladu
s evropskými prioritami. Projekt je zaměřen na netiketu v každodenním životě dospělých studentů a vzdělávacích firem. Jeho cílem je poskytnout zúčastněným organizacím hmatatelné a vysoce kvalitní výsledky. V době, kdy se celosvětové společenství potýká s následky pandemie COVID-19, se projekt Nettiquette+ dostal do centra pozornosti tím, že se zabývá společnými potřebami a náročnými problémy, které krize v zúčastněných zemích zhoršila. Díky pandemii jsme pochopili zásadní význam vzdělávání dospělých a celoživotního učení, zejména při podpoře digitální gramotnosti. To je aspekt zásadní pro zvládnutí výzev a příležitostí, které přináší digitální transformace.

V této souvislosti si projekt Netiquette+ klade dvojí cíl: zaprvé poskytnout zúčastněným organizacím hmatatelné výsledky, které podpoří vzdělavatele dospělých při začleňování znalostí a dovedností v oblasti netikety, a zadruhé posílit povědomí, znalosti a dovednosti dospělých s nízkou kvalifikací a dospělých studentů, které jsou nezbytné pro kritické, vědomé a odpovědné zapojení do digitální společnosti. Tento dvojí přístup odráží komplexní chápání současného digitálního prostředí a zohledňuje jak potřeby vzdělavatelů, tak výzvy, kterým čelí dospělí studující. Jakmile pronikneme do podstaty projektu Netiquette+, je zřejmé, že jeho cíle jsou nejen aktuální, ale také nezbytné pro budování základů digitální inkluzivity a kompetencí v naší neustále se vyvíjející společnosti.

Vzdělávací hub and digitální zdroje

Cílem je vytvořit na míru šité, vícejazyčný a interaktivní online vzdělávací hub, který
nabídne bezplatný a uživatelsky přívětivý přístup ke všem dokumentům projektu.
Dokumenty projektu Netiquette+ naleznete zde!

Vzdělávací hub a digitální zdroje

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241