Výsledky

Výsledky
 • Competence Framework

  Kompetenční rámec Netiquette+ bude definovat znalosti, dovednosti a postoje, které jsou pro cílové skupiny v zúčastněných zemích nejdůležitější. Bude strukturován do 4 klíčových oblastí, které byly v souladu s DigComp 2.1 identifikovány během přípravné fáze projektu:

  • online etika a netiketa,
  • způsoby a strategie komunikace,
  • generační rozmanitost,
  • kulturní rozmanitost.

  Pro stanovení kompetenčního rámce bude provedena rozšířená analýza potřeb prostřednictvím veřejných konzultací s místními skupinami odborníků. Kompetenční rámec Netiquette+ bude ústředním prvkem pro vymezení obsahu, který bude obsažen ve výsledcích č. 2 a č. 3. Kromě toho poskytne sektoru vzdělávání dospělých nejmodernější nástroj, který pomůže vzdělavatelům dospělých identifikovat vzdělávací potřeby dospělých účastníků vzdělávání, navrhovat didaktické aktivity a pedagogické strategie a také hodnotit dovednosti účastníků vzdělávání v oblasti netikety.

  Výsledek nabídne další inovační prvky, a to využití nástrojů a metodik EQF a ECVET k definování a popisu dovedností potřebných k posílení netikety v digitální éře a poskytne vzdělavatelům dospělých formální, ale dynamický rámec kompetencí v této tematické oblasti.

 • MOOC and Didactic Handbook

  MOOC a didaktická příručka Netiquette+ nabídne flexibilní vzdělávací cestu pro účastníky vzdělávání dospělých a podpoří vzdělavatele dospělých, aby studenty lépe vedli v celém procesu etického, konstruktivního a kritického zapojení do digitální oblasti. MOOC bude koncipován tak, aby nabízel balíček interaktivního obsahu k dosažení výsledků učení strukturovaných v kompetenčním rámci, aby si účastníci vzdělávání mohli osvojit konkrétní znalosti, dovednosti a postoje související s každou tematickou oblastí nebo jednotkou.

  Může se jednat o vyprávění příběhů/videa s informačními otázkami, strukturované diskuse, projektově orientované aktivity, ucelený obsah, jako jsou aktivity nebo dema, strukturované diskuse s problémově orientovanými případovými studiemi, kontrolní seznamy pro samostudium.

  Kromě toho, s cílem podpořit vzdělavatele dospělých v procesu předávání příslušných znalostí a dovedností a lépe vést a radit dospělým účastníkům vzdělávání při přijímání vhodných norem chování v digitální oblasti, bude Didaktická příručka vypracována a strukturována do dvou hlavních částí:

  • Tipy pro andragogiku a digitální vzdělávání,
  • plány praktických lekcí pro každou jednotku MOOC.
 • Learning hub and Digital Resources

  Cílem výsledku č. 3 je vytvořit na míru šité, vícejazyčné a interaktivní online vzdělávací centrum (hub), které poskytne bezplatný a uživatelsky přívětivý přístup k celému souboru materiálů projektu, tj. výsledku č. 1) kompetenčnímu rámci Netiquette+ a výsledku č. 2) MOOC Netiquette+ a didaktické příručce. Kromě toho bude za účelem hodnocení, podpory a zlepšení procesu učení dospělých účastníků kurzu výsledek č. 3 obsahovat řadu interaktivních kvízů a infografik.

  Pokud jde o dopad a přenositelnost, spolu s dospělými studujícími a vzdělavateli dospělých má tento výsledek potenciál sloužit a být přínosem pro další širší publikum, kterému umožní identifikovat, integrovat a sdílet znalosti a osvědčené postupy v oblasti netikety.

  Proto bude mít pozitivní účinek, podpoří efektivní učení a bude vysoce přenositelný.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241