O projektu

O projektu
 • V souladu s evropskými strategickými prioritami vybaví projekt zúčastněné organizace souborem konkrétních, inovativních a vysoce kvalitních výsledků, jež budou řešit klíčovou roli, kterou hraje netiketa v každodenním životě dospělých studentů, ve vzdělávacím prostředí a na pracovišti. V projektu se budeme také zabývat společnými potřebami a náročnými otázkami, které v zúčastněných zemích prohloubila pandemická krize COVID-19, jež odhalila zásadní význam vzdělávání dospělých a celoživotního učení pro podporu digitální připravenosti.

 • Cílem projektu Netiquette+ je podpořit kritické a účelné využívání digitálních technologií dospělými s nízkou kvalifikací a dospělými studenty a jejich smysluplnou účast v demokratické společnosti.

 • Vzhledem k výzvám a příležitostem vyplývajícím z digitální transformace, přetrvávajícím nerovnostem a překážkám, které omezují kvalifikované, sebevědomé a zodpovědné využívání digitálních technologií dospělými studujícími, je cíl projektu Netiquette+ dvojí:

  1. Poskytnout zúčastněným organizacím soubor hmatatelných výsledků na podporu vzdělavatelů dospělých v procesu začleňování a předávání relevantních znalostí a dovedností v oblasti netikety;
  2. Podpořit povědomí, znalosti a dovednosti dospělých s nízkou kvalifikací a dospělých studentů, aby se mohli kriticky, vědomě a zodpovědně zapojit do digitální společnosti.
 • Projekt Netiquette+ řeší strategickou prioritu pro Evropu a náročný problém pro všechny zúčastněné země: schopnost dospělých s nízkou kvalifikací a dospělých studentů pozitivně, kriticky a zodpovědně pracovat s digitálními technologiemi prostřednictvím získání dovedností a kompetencí v oblasti netikety. Proto je pro 9 partnerských organizací (z České republiky, Portugalska, Německa, Kypru, Řecka, Belgie, Španělska, Francie a Turecka) tento projekt v rámci programu Erasmus+ jedinečnou příležitostí k řešení společné mezery, k výměně znalostí, zkušeností a postupů, které jsou klíčové pro podporu nadnárodní spolupráce a inovací, stejně jako pro rozšíření přenositelnosti a udržitelnosti výsledků projektu.

  A co je nejdůležitější, taková spolupráce je klíčová pro koncipování souboru hmatatelných celoevropských inovativních programů vzdělávání dospělých přizpůsobených k posílení postavení dospělých studentů tak, aby se z nich stali aktivní digitální občané.

  Kromě toho budou vzdělavatelé dospělých také lépe připraveni vést dospělé studující v průběhu jejich vzdělávacího procesu a lépe jim radit při přijímání vhodných norem chování v digitální oblasti.

Partneři

 • CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) je nezávislá, nezisková, nevládní, výzkumná a vývojová organizace se sídlem na Kypru, která má partnery po celém světě. 

  CARDET je jednou z předních institucí v evropsko-středomořském regionu v oblasti výzkumu a vývoje. Náš tým se snaží nabízet služby nejvyšší kvality ve prospěch společnosti. Organizace spolupracuje s místními i mezinárodními organizacemi, veřejnými i soukromými subjekty a napříč různými obory při navrhování řešení místních i globálních problémů v Asii, Evropě a USA. Tým CARDET úspěšně dokončil více než 200 projektů ve více než 40 zemích a oslovil více než milion lidí.

 • AHINSA je soukromá instituce se sídlem v Praze v České republice, která byla založena v lednu 2013. Působí v oblasti vzdělávání dospělých a získala akreditaci k uskutečňování vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. AHINSA se zaměřuje na navrhování a poskytování vzdělávacích aktivit s cílem zkvalitnit celoživotní vzdělávání. Usiluje o rozvoj otevřené vzdělávací společnosti, realizuje informační, konzultační a poradenské činnosti v rámci celoživotního vzdělávání. Organizace má zkušenosti s navrhováním vzdělávacích kurzů, vývojem vzdělávacích materiálů i s organizací a realizací vzdělávacích aktivit. Pracovníci AHINSA koncipovali a realizovali kurzy vzdělávání dospělých na tato témata: trendy v distančním vzdělávání, tvorba distančních studijních textů; poradenství při získávání profesní kvalifikace/úplné kvalifikace v oblasti řemesel; trendy v oblasti slaďování pracovního a soukromého života; překonávání bariér v distančním vzdělávání; zásady samostudia a efektivního e-learningového vzdělávání; facilitace, koučování a mentoring v poradenské činnosti v rámci dalšího vzdělávání; zásady rétoriky a rozvoj komunikačních dovedností pro poradce; zlepšování sociálního klimatu ve škole; rozvoj efektivního systému dalšího vzdělávání pro kvalitu a hodnocení; prezentační dovednosti a přesvědčovací komunikace.

 • Mindshift je poradenská společnost specializující se na lidské zdroje, která investuje do výkonnosti a zvyšování kompetencí lidí a snaží se zvýšit digitální a mezilidskou vyspělost organizací a společnosti.

  Na národní úrovni je jedním z hlavních partnerů Mindshiftu společnostThe Key Talent Portugal, a HR Tech Consulting, specializující se na sociální atraktivitu a hodnocení talentů, která vyvíjí platformy, jako jsou Panorama a AplyGo, které umožňují optimalizovat, implementovat a řídit digitální, agilní a atraktivní HR procesy založené na analýze dat.

  Na evropské úrovni jsme strategickým partnerem pro rozvoj nadnárodní projektů spolupráce zaměřených na vytváření inovativních řešení v oblasti vzdělávání mládeže a dospělých, a to v šesti klíčových oblastech: zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, inkluze a zaměstnatelnost, udržitelný rozvoj, posílení postavení žen, podnikání a kreativita a digitální talenty.

  Společnost Mindshift se silně angažuje v dodržování zásad společenské odpovědnosti a Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a sdružuje tým zaměstnanců s různým vzděláním a profesními zkušenostmi.

 • Asist international Human Resources GmbH nabízí interkulturní školení, školení v oblasti leadershipu, školení v oblasti komunikace, jakož i koučování, poradenství a mezinárodní workshopy s inovativními nástroji blended learning na podporu udržitelného rozvoje mezinárodních týmů, vedoucích pracovníků a globálních organizací.

  Díky našim zkušenostem s vývojem školících materiálů v kombinaci s naší jedinečnou koncepcí blended learning, Smart international Learning, doplňujeme osobní školení inovativními formáty výuky, abychom optimalizovali efektivitu učení a udržitelnost obsahu školení a kompetence.

  Mezi naše zákazníky patří veřejný i soukromý sektor, mezinárodní korporace, větší i středně velké organizace. Od roku 2014 je společnost Assist International HR zapojena také do partnerství v rámci projektů EU a poskytuje mezikulturní know-how pro online vzdělávání.

 • Asserted Knowledge (AKNOW) je společnost zabývající se technickým poradenstvím a vyhledáváním zaměstnanců, která poskytuje organizacím vysoce kvalifikované služby a zaměstnance v oblasti ICT. Důležitou službou, kterou se společnost AKNOW odlišuje od ostatních poradenských firem, je náš přístup k obchodním analýzám, který je založen na využití notace modelování podnikových procesů (BPMN). Zaměstnanci společnosti AKNOW mají dlouholeté zkušenosti s komerční podporou velkých nadnárodních integrátorů ICT a bohaté zkušenosti s koordinací několika projektů financovaných z veřejných zdrojů z 6. a 7. rámcového programu a programu Life Long. V současnosti se společnost AKNOW zaměřuje na aktivity, jako je školení prostřednictvím inovativních metod e-learningu, individualizovaných přístupů ke školení, poskytování cíleného školení v oblasti udržitelnosti malým a středním podnikům, metodik a nástrojů pro šíření a zajišťování kvality zaměřených na cílené ukazatele kvality a osvědčené postupy/poznatky z programů.

 • FCB je nevládní organizace se sídlem v Belgii, která chce rozvíjet a podporovat odbornou přípravu a vzdělávání dospělých, zejména v Bruselu a celosvětově ve francouzsky mluvícím regionu. Byla založena v roce 2019 s cílem uspokojit potřeby všech občanů, kteří se chtějí účastnit různých vzdělávacích aktivit s cílem zvýšit aktivní občanství. Cílem FCB je prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a boje proti nerovnostem vytvářet podmínky pro emancipaci lidí a aktivní občanství bez jakéhokoli vyloučení.

 • INFODEF, Institute for the Promotion of Development and Training, je soukromé a nezávislé centrum pro výzkum, vývoj a inovace, jehož posláním je navrhovat a realizovat projekty, které přispívají k dosažení udržitelného a inkluzivního rozvoje prostřednictvím vzdělávání, kultury a inovací. Centrum navrhuje a vyvíjí inovativní nástroje, metodiky, produkty a služby, které reagují na současné sociální a ekonomické výzvy a umožňují předvídat a řídit změny potřebné k dosažení budoucích cílů a záměrů ve společnosti. 

  INFODEF podporuje modernizaci vzdělávacích systémů a pedagogickou inovativnost veřejných i soukromých vzdělávacích institucí na národní i evropské úrovni.

 • Platforma pro řízení a koordinaci činností místních zainteresovaných aktérů, AGFE – Association de Gestion des Fonds Européens (European Fund Management Association) – posiluje soudržnost a účinnost různých veřejných intervencí v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a začleňování, včetně sdružování finanční pomoci místních orgánů se státní podporou, podporovanou Evropskou unií zejména prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF) a programu Erasmus+.

  Proto, AGFE pracuje s cílem posílit sociální integraci a přispět ke zlepšení kvality a rozmanitosti integrace a zároveň čelit výzvám územního rozložení aktivit. Kromě naší mise územního inženýrství, zaměřené na budování integrovaných systémů zainteresovaných stran v oblasti zaměstnanosti, hospodářské integrace a odborné přípravy, AGFE vytvořila program mezinárodní mobility pro osoby v rámci sociálního začleňování. Cílem je strukturovat integrační proces, zejména pro mladé lidi s omezenými příležitostmi.

 • The Education for Future Association (GED) je platformou, kde jsou sdíleny znalosti, zkušenosti, modely a analýzy pro řešení současných vzdělávacích problémů, které jsou klíčové pro lidstvo a pro budování vzdělávacího systému, který v současnosti vzniká.

  Na této platformě budou pro řešení národních a globálních problémů vzdělávání využívány odborné znalosti pedagogů, odborníků, pracovníků veřejné správy a státních úředníků, kteří byli úspěšní v oblasti vzdělávání. Naše asociace si stanovila za své poslání spolupracovat s těmito významnými účastníky a významně tak přispět k řešení stávajících problémů a k budování budoucího vzdělávání. GED hodnotí studie adaptivního vzdělávání, flipped classrooms neboli převrácené třídy, gamifikaci a distanční vzdělávání komplexně. Vzdělavatelé vytvářejí projekty, navrhují řešení a plány na hodnocení a rozvoj vzdělávání vzdělávání, které poskytují prostřednictvím těchto platforem.

  Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
  Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá

  za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
  Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241