Hakkında

Hakkında
 • Avrupa’nın stratejik öncelikleri doğrultusunda Proje, ortakların Netiket’in (internet etiği) yetişkin öğrencilerin günlük yaşamlarında, eğitim ortamlarında ve iş yerlerinde oynadığı kilit rolü ele almak için somut yenilikçi ve yüksek kaliteli sonuçlar sağlayacaktır. Ayrıca, katılımcı ülkelerdeki dijital hazırlığı teşvik etmek için yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenmenin merkeziliğini ortaya çıkaran COVID-19 pandemi kriziyle şiddetlenen ortak ihtiyaçları ve zorlu sorunları ele alacaktır.

 • Netiquette+ Projesi, netiquette’in yetişkin öğrenicilerin günlük yaşamlarında, eğitim ortamlarında ve iş yerlerinde oynadığı kilit rolü ele almak için katılımcı kuruluşlara somut yenilikçi ve yüksek kaliteli sonuçlar sağlamayı amaçlamaktadır.

 • Dijital dönüşümden kaynaklanan zorluklar ve fırsatlar ile yetişkin öğrenicilerin dijital teknolojilerin yetkin, kendine güvenen ve sorumlu kullanımını kısıtlayan eşitsizlikler ve engeller göz önüne alındığında, Netiquette+ projesinin amacı iki yönlüdür:

  1. Netiquette ilgili bilgi ve becerileri yaygınlaştırma ve aktarma sürecinde yetişkin eğitimcileri desteklemek için katılımcı kuruluşlara bir dizi somut sonuç sağlamak
  2. Düşük vasıflı yetişkinlerin ve yetişkin öğrenicilerin dijital toplumda eleştirel, bilinçli ve sorumlu bir şekilde yer almaları için farkındalık, bilgi ve becerilerini teşvik etmek.
 • Netiquette+ projesi, Avrupa için stratejik bir önceliği ve tüm katılımcı ülkeler için zorlu bir konuyu ele almaktadır “Düşük becerili yetişkinlerin ve yetişkin öğrenicilerin netiket (internet etiği) becerileri ve yeterliliklerinin sağlanması yoluyla dijital teknolojilerle olumlu, eleştirel ve sorumlu bir şekilde etkileşim kurma kapasitesi”. Bu nedenle, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Almanya, GKRY, Yunanistan, Belçika, İspanya, Fransa, Türkiye’den 9 ortak kuruluş için Erasmus+ programı kapsamındaki bu proje, ortak bir eksikliği gidermek, bilgi, deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmak için eşsiz bir fırsattır. Proje sonuçlarının aktarılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini genişletmek kadar ulus ötesi işbirliğini ve yeniliği teşvik etmenin anahtarı olan uygulamaların gerçekleştirilesi de Proje için önemlidir.

  En önemlisi, bu tür bir işbirliği, bir dizi somut, yenilikçi ve yetişkin öğrenicilerin aktif dijital vatandaşlar olmaları için onları güçlendirecek şekilde uyarlan Yetişkin Eğitimi tasarlamanın anahtarıdır.

  Ayrıca, yetişkin eğitimciler yetişkin öğrencilere öğrenme süreçleri boyunca rehberlik etmeye ve dijital arenada uygun davranış standartlarının benimsenmesi konusunda onlara daha iyi tavsiyelerde bulunmaya daha hazırlıklı olacaklardır.

Ortaklar

 • CARDET Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology), GKRY merkezli, dünya çapında ortakları olan bağımsız, kar amacı gütmeyen, kamu dışı bir araştırma ve geliştirme kuruluşudur. CARDET, araştırma ve geliştirme alanında Avrupa-Akdeniz bölgesinin önde gelen kurumlarından biridir. Ekibimiz topluma fayda sağlamak için en kaliteli hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Kuruluş, Asya, Avrupa ve ABD’deki yerel ve küresel zorluklara çözümler tasarlamak için yerel ve uluslararası kuruluşlar, kamu ve özel kuruluşlar ve çeşitli disiplinler arasında işbirliği yapmaktadır. CARDET ekibi, 40’tan fazla ülkede 200’den fazla projeyi başarıyla tamamlamış ve bir milyondan fazla kişiye ulaşmıştır.

 • AHINSA, Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde bulunan ve Ocak 2013’te kurulmuş özel bir kurumdur. Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren şirket, 563/2004 Sayılı Kanun’un amaçları doğrultusunda akredite edilmiş eğitim programlarını yürütmek üzere akredite edilmiştir. Personel ve Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Hakkında. AHINSA, yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmek için eğitim faaliyetleri tasarlamaya ve sağlamaya odaklanmaktadır. Hayat boyu öğrenme çerçevesinde açık bir eğitim toplumu, bilgilendirme, danışma ve rehberlik faaliyetleri geliştirmeyi amaçlar. Organizasyon, eğitim kurslarının tasarlanması, eğitim materyallerinin geliştirilmesi ile eğitim faaliyetlerinin organizasyonu ve sunumunda deneyimlidir. AHINSA personeli aşağıdaki konularda yetişkin eğitimi kursları tasarlamış ve sunmuştur: uzaktan eğitimdeki eğilimler, uzaktan eğitim metinleri geliştirme; zanaatlarda profesyonel bir yeterlilik/tam yeterlilik elde etme sürecinde rehberlik; iş-yaşam dengesindeki eğilimler; engelleri aşmak uzaktan eğitim yapar; kendi kendine çalışma ve etkili e-öğrenme eğitimi ilkeleri; sürekli eğitimde danışmanlık faaliyetlerinde kolaylaştırma, koçluk ve mentorluk; danışmanlar için retorik ve iletişim becerilerini geliştirme ilkeleri; okulda sosyal iklimin iyileştirilmesi; kalite ve değerlendirme için etkili bir sürekli eğitim sisteminin geliştirilmesi; sunum becerileri ve ikna edici iletişim.

 • Mindshift, kurumların ve toplumun dijital ve kişilerarası olgunluğu artırmayı amaçlayan, performans ve insanların yetkinliklerinin artırılmasına yatırım yapan İnsan Kaynakları konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketidir.

  Avrupa düzeyinde, gençlik ve yetişkin eğitimi alanında altı kilit alanda yenilikçi çözümler yaratmayı amaçlayan ulusötesi işbirliği projelerinin geliştirilmesi için stratejik bir ortağız. Beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma, sosyal içerme ve istihdam edilebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, kadınların güçlendirilmesi, girişimcilik ve yaratıcılık ve dijital yetenek gibi konularda Panorama ve AplyGo gibi kurumlarla işbirliği yapmaktayız.

  Mindshift, çeşitli geçmişlere ve mesleki deneyime sahip bir ekip ekibini bir araya getirerek, Sosyal Sorumluluk ilkelerine ve Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’ne sıkı sıkıya bağlıdır.

 • Assist International Human Resources GmbH, uluslararası ekiplerin, liderlerin ve küresel organizasyonların sürdürülebilir gelişimini desteklemek için yenilikçi, harmanlanmış öğrenme araçlarıyla kültürlerarası eğitim, liderlik eğitimi, iletişim eğitiminin yanı sıra koçluk, danışmanlık ve uluslararası atölye çalışmaları sunmaktadır.

  Eşsiz harmanlanmış öğrenme konseptimiz olan Smart International Learning ile birleştirilmiş eğitim materyallerinin geliştirilmesindeki deneyimimizle, eğitim içeriğinin ve yetkinliğinin öğrenme verimliliğini ve sürdürülebilirliğini optimize etmek için yüz yüze eğitimimizi yenilikçi öğrenme formatlarıyla tamamlıyoruz.

  Müşterilerimiz hem kamu hem de özel sektör, uluslararası şirketler, daha büyük ve orta ölçekli kuruluşlardır. 2014 yılından bu yana, Assist International HR aynı zamanda AB-proje ortaklıklarında yer almakta ve çevrimiçi öğrenme için kültürlerarası bilgi birikimi sağlamaktadır.

 • Asserted Knowledge (AKNOW), kuruluşlara yüksek vasıflı BİT hizmetleri ve personel sağlayan bir teknik danışmanlık ve personel tedarik şirketidir. AKNOW’u diğer danışmanlıklardan ayıran önemli bir hizmet sunumu, İş Süreçleri Modelleme Notasyonu (BPMN) kullanımına dayalı iş analizi raporlarına yaklaşımımızdır. AKNOW’un personeli, büyük, çok uluslu BİT entegratörlerini destekleyen uzun yıllara dayanan ticari deneyime ve Çerçeve Program 6, 7 ve Hayat Boyu Program’dan kamu tarafından finanse edilen birkaç projeyi koordine etme konusunda derin bir deneyime sahiptir. AKNOW’un mevcut faaliyetleri, e-öğrenme için yenilikçi metodolojiler, kişiselleştirilmiş eğitim yaklaşımları, KOBİ’lere hedefli sürdürülebilirlik eğitimi sağlanması, hedeflenen kalite ölçütlerine ve programlardan öğrenilen en iyi uygulamalara/derslere odaklanan yaygınlaştırma ve kalite güvence metodolojileri ve araçları aracılığıyla eğitime odaklanmaktadır.

 • FCB, özellikle Brüksel’de ve küresel olarak Fransızca konuşulan bölgede eğitim ve yetişkin eğitimini geliştirmek ve teşvik etmek isteyen Belçika merkezli bir STK’dır. Aktif vatandaşlığı artırmak amacıyla çeşitli öğrenme etkinliklerine katılmak isteyen tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında kurulmuştur. FCB, eğitim, öğretim ve eşitsizliklere karşı mücadele yoluyla, herhangi bir dışlama olmaksızın insanların kurtuluşu ve aktif bir vatandaşlık için koşulları inşa etmeyi amaçlar.

 • INFODEF, Kalkınma ve Eğitimi Teşvik Enstitüsü, misyonu eğitim, kültür ve yenilik yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınmaya katkıda bulunan projeler tasarlamak ve yürütmek olan özel ve bağımsız bir Araştırma, Geliştirme ve Yenilik merkezidir. Merkez, mevcut sosyal ve ekonomik zorluklara yanıt veren ve toplumda gelecekteki amaç ve hedeflere ulaşmak için gereken değişiklikleri öngörmeyi ve yönlendirmeyi sağlayan yenilikçi araçlar, metodolojiler, ürünler ve hizmetler tasarlar ve geliştirir.

  INFODEF, ulusal ve Avrupa düzeyinde eğitim sistemlerinin modernizasyonunu ve kamu ve özel eğitim kurumlarının pedagojik yenilikçiliğini desteklemektedir.

 • Yerel paydaş sistemlerinin eylemleri için yönetim ve koordinasyon platformu, AGFE – Association de Gestion des Fonds Européens (Avrupa Fon Yönetimi Derneği) – mali yardımın bir havuzda toplanması da dahil olmak üzere eğitim, istihdam ve içerme alanındaki çeşitli kamu müdahalelerinin tutarlılığını ve etkinliğini güçlendirir Avrupa Birliği tarafından özellikle Avrupa Sosyal Fonu (ESF) ve Erasmus+ aracılığıyla desteklenen Devlet ile yerel makamlardan.

  Öyleyse, AGFE, eylemlerin bölgeselleştirilmesinin zorluklarını karşılarken, sosyal entegrasyonu güçlendirmek ve entegrasyonun kalitesini ve çeşitliliğini geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla çalışır. İstihdam, ekonomik entegrasyon ve eğitim alanında entegre paydaş sistemleri kurmayı amaçlayan bölgesel mühendislik misyonumuza ek olarak,

  AGFE, sosyal içerme altındaki insanlar için uluslararası bir hareketlilik programı oluşturmuştur. Amaç, özellikle imkanları kısıtlı gençler için bir entegrasyon süreci oluşturmaktır.

 • Eğitim, bireysel, sosyal, kültürel, siyasal, iktisadi olmak üzere yaşamın tüm alanlarında yaptığı etki nedeniyle her zaman üzerinde ciddiyetle düşünülen bir konu olmuştur. Günümüzde önemi daha da artan ve bireyler ile ülkelerin bütçelerinde en çok payı alan eğitim, insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunların en etkili çözüm kaynağı olarak görülmektedir.

  Bu önemli ve değerli özelliğinden dolayı eğitim gibi anlamlı bir alanda katkıda bulunmak sosyal sorumluluk kapsamında yapılacak görevlerin başından gelmektedir.

  Geleceğin Eğitimi Derneği, insanlık için çok önemli olan günümüz eğitim sorunlarının çözümü ve bugünden geleceğin eğitim sisteminin inşası için bilgi, deneyim, model ve analizlerin paylaşıldığı bir platformudur.

  Bu Platformda; eğitim alanında çalışmalarıyla başarı kazanmış akademisyen, eğitimci, uzman, kamu yöneticisi ve devlet yetkilileri birikimlerini ulusal ve küresel eğitim sorunların çözümü için kullanacaklardır. Derneğimiz, bu seçkin katılımcıların işbirliği ile mevcut sorunların çözümü ve geleceğin eğitiminin inşasına önemli katkıda bulunmayı kendisine misyon edinmiştir.

  Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz [Proje Numarası: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241].