Αποτελέσματα

Αποτελέσματα
 • Competence Framework

  Το πλαίσιο ικανοτήτων Netiquette+ θα καθορίσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που είναι πιο σημαντικές για τις ομάδες-στόχους στις συμμετέχουσες χώρες. Θα δομηθεί γύρω από 4 βασικούς τομείς, οι οποίοι, σύμφωνα με το DigComp 2.1, προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης του έργου:

  • διαδικτυακή ηθική και η διαδικτυακή δεοντολογία,
  • τρόποι και στρατηγικές επικοινωνίας,
  • ποικιλομορφία των γενεών,
  • πολιτιστική ποικιλομορφία.

  Για να καθοριστεί το πλαίσιο ικανοτήτων, θα γίνει εκτεταμένη ανάλυση αναγκών μέσω δημόσιας διαβούλευσης με τοπικές ομάδες εμπειρογνωμόνων. Το πλαίσιο ικανοτήτων Netiquette+ θα επιτελεσει το κεντρο για τον καθορισμό του περιεχομένου που θα εμφανιστεί στα αποτελέσματα 2 και 3. Επιπλέον, θα παρέχει στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων ένα σύγχρονο εργαλείο που θα βοηθά τους εκπαιδευτές ενηλίκων να προσδιορίσουν τις μαθησιακές ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων, να σχεδιάσουν διδακτικές δραστηριότητες και παιδαγωγικές στρατηγικές, καθώς και να αξιολογήσουν τις δεξιότητες του νetiquette των εκπαιδευομένων.

  Το Αποτέλεσμα θα προσφέρει και άλλα στοιχεία καινοτομίας, δηλαδή τη χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών του EQF και του ECVET για τον καθορισμό και την περιγραφή των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ενίσχυση του netiquette στην ψηφιακή εποχή και θα παρέχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων ένα επίσημο αλλά δυναμικό πλαίσιο ικανοτήτων σε αυτόν τον θεματικό τομέα.

 • MOOC and Didactic Handbook

  Το MOOC και το διδακτικό εγχειρίδιο Netiquette+ θα προσφέρουν μια ευέλικτη μαθησιακή πορεία για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους και θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να τους καθοδηγήσουν καλύτερα σε όλη τη διαδικασία της ηθικής, εποικοδομητικής και κριτικής εμπλοκής στην ψηφιακή αρένα. Το MOOC θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει διαδραστικο περιεχομενο, που θα εξυπηρετεί την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων σχεδιασμένων βάση του πλαισίου ικανοτήτων, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με κάθε θεματική περιοχή ή ενότητα.

  Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν αφηγήσεις/βίντεο με ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, δομημένες συζητήσεις, δραστηριότητες προσανατολισμένες σε συγκεκριμενα σεναρια, ολοκληρωμένο περιεχόμενο, όπως δραστηριότητες ή επιδείξεις, δομημένες συζητήσεις με μελέτες περιπτώσεων προσανατολισμένες σε προβλήματα, λίστες ελέγχου αυτομάθησης.

  Επιπλέον, για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στη διαδικασία μεταφοράς των σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων και για την καλύτερη καθοδήγηση και παροχή συμβουλών στους ενήλικες εκπαιδευόμενους για την υιοθέτηση κατάλληλων προτύπων συμπεριφοράς στην ψηφιακή αρένα, το Διδακτικό εγχειρίδιο θα αναπτυχθεί και θα διαρθρωθεί σε δύο κύρια μέρη:

  • Συμβουλές για την εκπαίδευση ενηλίκων και την ψηφιακή εκπαίδευση,
  • Σχέδια πρακτικής διδασκαλίας ανά ενότητα MOOC.
 • Learning hub and Digital Resources

  Στόχος του αποτελέσματος 3 είναι η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου, πολύγλωσσου και διαδραστικού διαδικτυακού κόμβου μάθησης που θα παρέχει δωρεάν και φιλική προς το χρήστη πρόσβαση σε όλη τη σειρά του υλικού του έργου, δηλαδή  στα αποτέλεσμα 1, το Πλαίσιο ικανοτήτων Netiquette+ αποτέλεσμα 2, το Netiquette+ MOOC  και το διδακτικό εγχειρίδιο. 

  Επιπλέον, για την αξιολόγηση, την υποστήριξη και την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας των ενήλικων εκπαιδευομένων, το Αποτέλεσμα 3 θα περιλαμβάνει μια σειρά διαδραστικών κουίζ και infographics.

  Όσον αφορά τον αντίκτυπο και τη δυνατότητα μεταφοράς, μαζί με τους ενήλικους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές ενηλίκων, το αποτέλεσμα αυτό έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει και να ωφελήσει και αλλα ευρύτερα κοινά, επιτρέποντάς τους να εντοπίσουν, να ενσωματώσουν και να μοιραστούν τη γνώση και τις καλές πρακτικές όσον αφορά τη netiquette.

  Ως εκ τούτου, θα δημιουργήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, προωθώντας την αποτελεσματική μάθηση, και θα είναι σε μεγάλο βαθμό μεταβιβάσιμο.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241