Βασικές αρχές για την προώθηση του Netiquette στην Ψηφιακή Εποχή

Τι ειναι ο Netiquette+?

Εκπαίδευση ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα και των ενήλικων εκπαιδευομένων, ώστε να συμμετέχουν στην ψηφιακή κοινωνία με κριτικό, συνειδητό και υπεύθυνο τρόπο.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν.
Project number: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035241